Všeobecné obchodní podmínky

pro web summit.ejaj.cz

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

1.1. Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.
1.2. Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Czech Online Solutions s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Tel: +420 608 915 59, IČ: 06852343, DIČ: CZ06852343, která je plátcem DPH.
1.3. Zmíněná společnost je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na internetové stránce summit.ejaj.cz.

2. Informace o produktech a službách

2.1. Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1.
2.2. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení registrace nebo nákupu (zaplacení objednávky).
2.3. Prodávající Kupujícímu účtuje DPH. Ceny jsou uváděny s DPH.

3. Ochrana autorských práv

3.1. Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího.
3.2. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
3.3. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

4.1. Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce.
4.2. Odesláním formuláře Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

5.1. Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti.
5.2. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

6.1. Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře.
6.2. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby.
6.3. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem.
6.4. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.
6.5. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti Stripe s.r.o.

Opakovaná platba
V případě, že předmětem koupě je služba s pravidelným ročním, půlročním, čtvrtletním nebo měsíčním poplatkem (členství), využívá Prodávající k uhrazení poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30/90/180/365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, již byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství.

Ukončení členství a zrušení automatické platby
Členství může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na e-mailové adrese summit(zavináč)ejaj.cz. Ukončením členství je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

7. Garance vrácení peněz

7.1. Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů).
7.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu summit(zavináč)ejaj.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do 30 dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
7.3. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály.
7.4. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.
7.5. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu summit(zavináč)ejaj.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje.
7.6. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

8.1. Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu zpřístupněn zakoupený online produkt nebo služba.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

9.1. V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba mu nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese summit(zavináč)ejaj.cz.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

10.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci registrace, objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám.
10.2. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České Republiky.
11.2. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České Republice.

V Praze dne 14. 7. 2023